Giải chi tiết Hóa CĐ khối A, B 2012

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Đại Luân (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:27' 17-07-2012
Dung lượng: 175.5 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
Môn thi : HÓA Mã đề : 648


I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1 : Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không cực là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
Lời giải
Các phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không cực: N2, H2
Chọn A.
(sẽ là hay hơn nếu đánh lừa thí sinh thêm CO2, nếu không cẩn thận thí sinh sẽ lại tưởng CO2 có liên kết cộng hóa trị không cực).

Câu 2 : Cho dãy các dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, phenol (C6H5OH). Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là
A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 3: Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ số mol giữa Na và Al tương ứng là 2 : 1). Cho X tác dụng với H2O (dư) thu được chất rắn Y và V lít khí. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 0,25V lít khí. Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ số mol của Fe và Al trong X tương ứng là
A. 1 : 2. B. 5 : 8. C. 5 : 16. D. 16 : 5.
Lời giải
Vì nNa > nAl nên Na, Al tan hết trong nước dư; n Al = x; n Na = 2x; n Fe = y
(chọn theo V là 1 mol).
Có: 3x + 2x = 1.2 => x = 0,4 mol; và n Fe = y = 0,25 mol.
= > n Fe : nAl = 0,25 : 0,4 = 5 : 8. Chọn B.
(nên đưa đáp án nhiễu là 8: 5, sẽ hay hơn).

Câu 4: Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có oxi), thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:
Cho phần 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 7,84 lít khí H2 (đktc);
Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).
Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là
A. 42,32%. B. 46,47%. C. 66,39%. D. 33,61%.
Lời giải
Có n Fe = (7,84 – 3,36) : 22,4 = 0,2 mol => nFe2O3 = 0,1 mol => nAl2O3 = 0,1 mol
Và n Al = 3,36 : 22,4 : 1,5 = 0,1 mol; mỗi phần X có chứa: 0,1 mol Al2O3; 0,2 mol Fe; 0,1 mol Al
%m Fe = 0,2.56 : (0,1.102 + 0,1.27 + 0,2.56) .100% = 46,47%.
Chọn B

Câu 5: Cho m gam hỗn hợp hoi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 97,2 gam Ag. Giá trị của m là
A. 14,0. B. 14,7. C. 10,1. D. 18,9.
Lời giải
Có Mtb andehit = 14,5.2.2 -18 = 40 => có HCHO và CH3CHO
Dùng đường chéo dễ thấy n HCHO = 2x; n CH3CHO = 5x
Vậy 4.2x + 2.5x = n Ag = 0,9 => x = 0,05 mol => n HCHO =0,1 mol; n CH3CHO = 0,25 mol
m= 0,1.32 + 0,25.46 = 14,7
Chọn B.
(nếu không cẩn thận thí sinh lại tưởng đi tính m andehit sẽ dẫn đến kết quả A)

Câu 6: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?